مغایرت مدارک با واقعیت تبعاتی دارد در صورت عدم ارسال صحیح مدارک کلیه عواقب آن به عهده ارسال کننده می باشد.